Pravni podaci

MBS: 040126632

OIB: 68845709872

NAZIV: Dječji vrtić Bambi

SJEDIŠTE / ADRESA: Pula (Grad Pula – Pola), J. Crnobori 82

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: bambi.pula@gmail.com

PRAVNI OBLIK: Ustanova

DJELATNOSTI:

  • njega, odgoj, naobrazba, zaštita, prehrana i
    socijalna skrb djece predškolske dobi od jedne godine
    do polaska u školu
  • čuvanje djece po pozivu

OSNIVAČI / ČLANOVI DRUŠTVA: Liliana Švabić, OIB: 98728186582, J. Crnobori 82, Pula. Ravnatelj, zastupa samostalno i pojedinačno.

OSNIVAČKI AKT: Odluka o osnivanju donešena dana 02. prosinca 1997. godine.

STATUT:

  • Statut od dana 07. rujna 1998. g.
  • Statut od 07.09.1998.g. izmjenjen je Odlukom upravnog vijeća od 03.10.2013. uz suglasnost osnivača od 03.10.2013. godine, na način da su izmjenjene sve odredbe u cijelosti, te su članci od 1. do 50. zamjenjeni novim člancima od 1. do 65. i to: opće odredbe, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i predstavljanje, pečat i štambilj, unutarnje ustrojstvo, programi dječjeg vrtića, radno vrijeme, upis djece, tijela dječjeg vrtića, stručno tijelo, radnici dječjeg vrtića, roditelji i skrbnici djece, financiranje i imovina dječjeg vrtića, opći akti, suradnja sa sindikatom, javnost rada, poslovna i profesionalna tajna, zaštita i unaprjeđenje čovjekovog okoliša, zabrana promidžbe i prodaje, prijelazne i završne odredbe, te je usvojen Statut dana 03.10.2013. godine koji je stupio na snagu dana 11.10.2013. godine.

UPISE U GLAVNU KNJIGU PROVELI SU:

0001 Tt-98/216-6 25.05.1998 Trgovački sud u Rijeci
0002 Tt-14/1975-4 09.04.2014 Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu
0003 Tt-14/4454-2 09.06.2014 Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu
0004 Tt-20/10496-2 20.11.2020 Trgovački sud u Pazinu